دستگاه جوش CO2 هوولد کره

270 آمپر / تک فاز / هوا خنک

سه کاره ( CO2 و الکترود و آرگون خراشی )

دارای ولووم جریان و اندوکتانس و ولتاژ

دارای نمایشگر جریان و ولتاژ

(زمان نقطه و زمان جوشکاری نقطه در حالت انتخاب حالت نقطه)

دارای دوضرب و چهار ضرب

نیمه سینرجیک با قابلیت انتخاب قطر و جنس سیم

بهمراه تورچ ، اتصال، انبر جوش و مانومتر و یکسال گارانتی