دستگاه نقطه جوش و پرس جوش پنوماتیک JPC 35/50/75

کاربرد و امکانات

  • دو فاز، دارای سیستم پنوماتیکی.
  • مناسب برای صنایع سنگین و نیمه سنگین.
  • آب خنک (جهت خنک کردن الکترودها و ترانسفورماتور).
  • مناسب برای جوش نقطه ای و Spot Projection (پرس جوش).
  • دارای تابلوی فرمان WIMTOUCH1800 و یا انواع دیگر تابلو فرمان
  • (به کمک تابلوی فرمان مربوطه میتوان مشخصات چند نقطه را به
  • حافظه دستگاه سپرد و یا این چند نقطه را با مشخصات مورد نظر در یک سیکل تکرار قرار دارد)