سردریلی تخت افشان 50 (SWP 20)

سردریلی تخت افشان 75 (SWP 30)

سردریلی تخت افشان 100 (SWP 40)