سردریلی کاسه ای افشان ۵۰ (SCP 20)

سردریلی کاسه ای افشان ۶۵ (SCP 25)

سردریلی کاسه ای افشان ۷۵(SCP 30)