با سیستم Nono feeder شرکت LORCH قابلیت جوشکاری به فاصله 50 متر از پاور را بادقت بالا خواهیم داشت.

با سیستم push intermedial drive شرکت LORCH قابلیت جوشکاری به فاصله 43 متر از پاور را با دقت بالا خواهیم داشت.